De eerst volgende sample sale kids is in Rotterdam, klik hier voor meer info

Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Pincsale
Inhoudsopgave
• Artikel 1 – Definities 1
• Artikel 2 – Wie zijn wij? 1
• Artikel 3 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 2
• Artikel 4 – Het aanbod 2
• Artikel 5 – De overeenkomst 2
• Artikel 6 – Prijzen en betalingen 3
• Artikel 7 – Herroepingsrecht 3
• Artikel 8 – Conformiteit en garantie 5
• Artikel 9 – Levering en uitvoering 6
• Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten 6
• Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud 7
• Artikel 12 – Persoonsgegevens 7
• Artikel 13 – Aansprakelijkheid 7
• Artikel 14 – Toepasselijk recht, klachten en geschillen 7
• Bijlage I – Modelformulier ontbinding/herroeping 8

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:
a. Ondernemer: Pincsale;
b. Klant: een ieder waarmee Pincsale een Overeenkomst aangaat, inclusief Consumenten.
c. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
d. Overeenkomst: een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten die tussen Pincsale en de Klant, die al dan niet wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand;
e. Dag: kalenderdag;
h. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden bijgevoegde Europese modelformulier voor herroeping die Pincsale voor de toepasselijke producten of diensten ter beschikking stelt en die een Consument kan invullen wanneer hij of zij gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht;
i. Techniek voor communicatie op afstand: het middel wat wordt gebruikt om een Overeenkomst te sluiten, zonder dat Pincsale en Klant gelijktijdig op dezelfde plaats aanwezig zijn om de Overeenkomst te sluiten;
j. Website: de website(s) van Ondernemer, waaronder www. Pincsale.nl.

Artikel 2 – Pincsale
Naam: Pincsale
Adres: Ruysdaelstraat 58 Amsterdam
Bezoekadres: n.v.t.
E-mailadres: Barbara@pincsale.nl
www.pincsale.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen, offertes
en rechtsbetrekkingen van Pincsale en op elke tot stand gekomen Overeenkomst, levering en/of dienst van Pincsale die worden gedaan c.q. tot stand komen via de Website of andere Techniek voor communicatie op afstand. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand. De betreffende bepaling wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling en de Overeenkomst.
3. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van
de Consument zijn en dienen zodanig te worden vastgelegd dat de Consument deze op een toegankelijke en duurzame drager kan opslaan.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of dit onder voorwaarden gebeurt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bestaat uit een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de Klant een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Als de Pincsale gebruikt maakt van afbeeldingen zijn deze een duidelijke weergave van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten die redelijkerwijs herkenbaar zijn in het aanbod binden Pincsale niet.
3. Elke aanbod bevat voldoende informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn.

Artikel 5 – De Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Klant en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De Klant aanvaardt het aanbod en de bijbehorende voorwaarden in ieder geval door het bestelproces op de Website te doorlopen.
2. Wanneer het aanbod door de Klant langs elektronische weg is aanvaard, bevestigt Pincsale zo snel mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Pincsale bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.
3. Pincsale mag – binnen wettelijke kaders – achterhalen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Pincsale op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, dan is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4. Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten of diensten.
5. De Klant dient uit zichzelf tijdig (voor zover mogelijk vooraf) alle gegevens en documenten aan Pincsale te verschaffen die relevant (kunnen) zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
6. De Klant staat er voor in dat de door of namens haar aan Pincsale verstrekte gegevens en voorzieningen (mede) als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. De Klant dient zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen.
7. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Klant deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan Pincsale ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment niet ter beschikking staan aan Pincsale wordt de uitvoeringstermijn voor een door Pincsale te bepalen periode opgeschort (minimaal gelijk aan de vertraging) en heeft Pincsale het recht eventuele schade als het gevolg daarvan op de Klant te verhalen.

Artikel 6 – Prijzen en betalingen
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Pincsale producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Pincsale geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Pincsale heeft het recht een prijsverhoging door te voeren vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst indien deze het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. De Consument heeft bij een dergelijke prijsverhoging de bevoegdheid om de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de Dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
5. Voor zover niet anders is bepaald, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 Dagen na het sluiten van de Overeenkomst. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de Dag nadat de Klant de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.
6. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
7. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct of zo snel mogelijk aan Pincsale te melden.
8. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Pincsale is gewezen op de te late betaling en Pincsale de Klant een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-Dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Pincsale gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

Artikel 7 – Herroepingsrecht
Voor fysieke producten
1. Dit artikel is van toepassing wanneer er sprake is van een Overeenkomst tussen Pincsale en Consument. Indien er voor een Klant, niet zijnde een Consument, een aparte procedure voor terugsturen is gesteld, dan is dit vermeld bij het product.
2. De items die bij Pincsale worden besteld kunnen niet geretourneerd worden.

.

Artikel 8 – Conformiteit en garantie
1. De producten die door Pincsale aan Consumenten worden geleverd voldoen aan de Overeenkomst. Dit is een wettelijke waarborg (ook wel ‘wettelijke garantie’ genoemd).
2. Een door Pincsale diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst Pincsale kan doen gelden indien deze is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Pincsale, zijn toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval Pincsale is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
4. Indien er naast de wettelijke garantie fabrieksgarantie bestaat van de fabrikant of leverancier, vindt de Klant dit terug in de documentatie bij het product.
5. Pincsale kan niet garanderen dat de weergave van de producten zoals afgebeeld op de Website in alle gevallen exact overeenkomt met de geleverde producten.

Artikel 9 – Levering en uitvoering
1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Pincsale heeft
opgegeven.
2. Pincsale zal de Overeenkomst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 Dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Pincsale het bedrag dat de Klant betaald heeft zo snel mogelijk terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij Pincsale tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Pincsale bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten
1. De intellectuele eigendomsrechten op alle geleverde zaken, diensten, aanbiedingen, offertes, tekeningen, afbeeldingen, teksten, etc., blijven berusten Pincsale of bij de derde van wie Pincsale het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze aan de Klant ter beschikking te stellen. Pincsale verleent hierbij aan de Klant uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij dit in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.
2. De Klant staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Pincsale materialen of gegevens of andere data ter beschikking worden gesteld of worden geopenbaard dan wel op verzoek van de Klant worden gebruikt door of namens Pincsale, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.
3. De Klant mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende van rechten op intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen of wijzigen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
4. Behalve voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de Overeenkomst, mag de Klant ter beschikking gestelde toepassingen niet verveelvoudigen, samenstellen of daarop reverse-engineering toepassen. Daarnaast is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen te verwijderen of te omzeilen.
5. Indien Pincsale door een derde aansprakelijk wordt gehouden of anderszins (direct of indirect) verantwoordelijk wordt gehouden voor aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten betrekking hebbende op de content, publicaties of andere openbaringen van of verbonden aan de Klant dan is Klant gehouden Pincsale in en buiten rechte alle benodigde bijstand te bieden. Verder is de Klant verplicht tot het volledig vergoeden van de hieruit ontstane schade aan Pincsale

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
Zolang Klant nog geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend bij achterafbetaling), blijven alle geleverde en te leveren producten en diensten eigendom van Pincsale.

Artikel 12 – Persoonsgegevens
Pincsale verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy- en cookieverklaring.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
1. Pincsale is jegens Klant, niet zijnde Consument, nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij Klant als bij derden.
2. Indien Pincsale wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.
3. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de desbetreffende Overeenkomst te boven gaan bij een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.
4. Pincsale is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
5. Aansprakelijkheid van Pincsale tegen Klant bij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat alleen wanneer Klant Pincsale direct en deugdelijk ingebreke stelt, hiervoor moet Pincsale een redelijke termijn worden gegeven om te herstellen. Deze ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, waardoor Pincsale de gelegenheid wordt geboden het te herstellen.
6. Het ontstaan van enig recht op schadevergoeding ontstaat op voorwaarde dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 Dagen, na het ontstaan hiervan schriftelijk Pincsale meldt.
7. Wanneer er sprake is van overmacht dan is Pincsale niet verplicht om over te gaan tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.
8. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Pincsale of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

Artikel 14 – Toepasselijk recht, klachten en geschillen
1. Op alle Overeenkomsten en geschillen met Pincsale is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
2. De Klant kan eventuele klachten indienen bij Webshop door een e-mail te sturen naar Barbara@pincsale.nl
3. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen een redelijke tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Pincsale.
4. Bij Pincsale ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een duidelijk langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Pincsale binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
5. In het geval van een geschil voortvloeiend uit de Overeenkomst zal de rechtbank in de vestigingsplaats van Pincsale bevoegd zijn om hiervan kennis te nemen. De Consument heeft de optie om binnen een maand nadat Pincsale zich op de bevoegdheid van de betreffende rechtbank beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
6. Het is daarnaast voor Consumenten in de Europese Unie ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR staat voor Online Dispute Resolution.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)